VEDTÆGTER

For Idrætsrådet ved Aalborg Universitet

Navn, hjemsted og formål

§1

Stk. 1. Foreningens navn er Idrætsrådet AAU, forkortet IRAAU, foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.

§2

Stk. 1. IRAAU er en uafhængig frivillig studenterpolitisk forening.

Stk. 2. Foreningens mål er, at skabe fælles front samt organisere de idrætsstuderende overfor ledelsen, for på den måde, at blive hørt og inddraget i beslutningsprocesser vedrørende de studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved AAU.

Stk. 3. Foreningens mål er desuden, at skabe et forum for de studerende med fokus på erfaringsudveksling på tværes af semestre på uddannelsen, for så vidt muligt at være et repræsentativt forum for de idrætsstuderende med henblik på at varetage alles interesser. Yderligere er det et mål for idrætsrådet, at være et oplysende organ overfor de studerende.

Medlemmer

§3

Stk. 1. Alle idrætsstuderende på idrætsbacheloren og kandidatretningerne Idræt, Idrætsteknologi og Folkesundhedsvidenskab, ved Aalborg Universitet, tilbydes et uforpligtende medlemskab i IRAAU.

Stk. 2. Medlemskabet tilbydes fra uddannelsesstart på bacheloren til afsluttende kandidatretning og kræver desuden, at den studerende er indskrevet på en af de i stk. 1. nævnte retninger

Stk. 3. Der opkræves på nuværende tidspunkt ikke noget medlemskontingent for et medlemskab af IRAAU.

Stk. 4. Kun studerende som opfylder de af stk. 2. defineret betingelser kan stille op til bestyrelsen i IRAAU.

 

 

 

Bestyrelsen

§4

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til den daglige ledelse af foreningen og til at udføre generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 15 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling og blandt IRAAU’s medlemmer.

Stk. 3. Foruden bestyrelsens medlemmer vælger generalforsamlingen X suppleanter .

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af et ½ år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.1Formandsposten vælges for 1 år og vælges ved efterårsgeneralforsamlingen

Stk. 4.2Næstformandsposten vælges for 1 år og vælges ved forårsgeneralforsamlingen.

Stk. 5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden tiltræder suppleanten i tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag såfremt denne har tilknytning eller kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet lægges op på IRAAU’s hjemmeside senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Stk. 8. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 9. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller af næstformanden i dennes fraværd, så ofte der er anledninger hertil og hvis et medlem af bestyrelsen begærer dette.

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtige når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødte.

Stk. 11. I tilfælde afstemmelighed afgør formanden, eller hvis denne ikke er tilstedeværende, næstformandens stemme udfaldet.

Generalforsamling

§5

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen i IRAAU afholdes to gange hvert år; ultimo oktober måned og ultimo marts.

Stk. 2. Formanden kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker dette. Yderlige kan de studerende ved underskriftsindsamling med minimum 50 underskrifter forlange indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Yderligere kræves en dagsorden for indkaldelsen.

Stk. 3. Dagsorden er følgende:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Vedtægtsændringer

4.  Halvårsbudget

5.  Valg til bestyrelsen, herunder formandsposten

6.  Eventuelt

Stk. 4. Der indkaldes skriftlig til generalforsamling med mindst 14 dages varsel,dog kan fristen nedsættes til 4 dage ved ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt en kort beretning om bestyrelsens arbejde det forgangne år.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles såfremt det fremgår af dagsordenen.

Stk. 6. Enhver idrætsstuderende ved Aalborg Universitet har ret til at deltage og tage ordet på den årlige generalforsamling.

Stk. 7. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 8. Såfremt et medlem er forhindret i at deltage kan der udfyldes en fuldmagt. Fuldmagten giver tilladelse til at ét andet medlem kan stemme på vegne af personen. Fuldmagten er kun gyldig med underskrift fra det fraværende medlem. Yderligere skal alle informationer på fuldmagten være udfyldt for at fuldmagten er gyldig.

Stk. 9. Hvert fremmødt medlem kan kun have én fuldmagt med til generalforsamlingen.

§6

Stk. 1. Almindeligt stemmeflertal er gældende og bindende for medlemmerne. Der kræves dog 2/3 flertal til ændring af vedtægterne. Afstemningen foregår ved håndsoprækning.

Stk. 2. Når stemmerne er lige bortfalder forslaget.

Stk. 3. Referat lægges op på Idrætsrådets hjemmeside senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Administration

§7

stk. 1. Foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen administreres af foreningens kassér. Træk på kontoen kan kun godkendes af formanden eller ved godkendelse hos halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

Regnskab og revision

§8

Stk. 1.Ved generalforsamlingen redegøres der for det halvårlige regnskab.

Opløsning

§ 9

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses såfremt der er enighed herom blandt alle bestyrelses medlemmer.

Stk. 2. Ved opløsning gives ethvert overskud på foreningens konti tilbage til det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet.