Dagsorden

 

Referat og dagsorden er godkendt

 

1.       Nyt fra semestrene:

 

3. Semester-

·         Karakterer for Biomekanik (var oppe d. 6 Juni) og fik svar den 6 august Reeksamen d. 13 Aug. (måneders vente tid!) de studerende kan ikke planlægge ferie.

o    Opklaring på hvornår man senest må få svar efter en eksamen. Skal tages videre til studienævnet.

o    Kan vi få noget information ud til alle de studerende omkring svar fra eksamen.

o    Er der nogen konsekvens for lærerne, sekretære eller stads når der går så lang tid?

 

·         De studerende har ikke fået svar om de har bestået den mundlige biomekanik under eksamen med det samme (det er en 2 delt eksamen).  

 • Hvorfor? (Tages med Kenneth)

 

5. Semester-

·         Skema gives først i uge 35. Dette er problematisk for de studerende i planlægning af efteråret. Hvorfor kommer skemaet først så sent? De studerende mener at et er rimeligt at få skemaet 14 dage før semester start.

 • Samme gældende for en bogliste.
  • 5. semester skemaet kom ud 17/8, altså 15 dage før. Det undersøges dog nærmere med SN og information skal gives ud til medstuderende.

 

7. Semester-

·         Problematik med at få svar fra eksaminerne (studerende har ikke kunne få penge fra A-kassen grundet dette)

 • Kommer under 3. semester klagepunktet om sent udmeldte eksaminer. (Dette var dog annonceret).

 

·         Mangler en form for velkomst til kandidaten (noget der forbereder eleverne, hvornår og hvor man skal møde - Hvem kan man kontakte/sekretær)  

 • Dette tages op i SN hvis der ikke kommer noget information ud før semesterstart

 

Studienævnet-

·         Begrænsninger kommer på idræts studie. Vil gerne have et limit på ca. 150

 

·         Der arbejdes på en politik til statusseminar og gruppedannelse.

 

Institutrådet-

·         Der arbejdes på at skaffe flere studierelevante job. Man vil hos rådet gerne have flere studerende i beskæftigelse

 

Akademisk råd-

·         Intet nyt udover at Anders overtager Theis plads.

 

Faksund-

·         Der er mange arrangementer det næste semester så forberedelse til det, samt hvervning er godt i gang.

·         Efter fortæller om Grill'n greed (17 sep) hvor der kan sættes en bod op.

 

 

Andet-

·         Vi vil gerne have fat i de nye studerende. De skal vide hvad idrætsrådet er og hvorfor vi er her. Dette skal gerne ske inden general forsamlingen. Giv nogle eksempler til de studerende om hvad de kan bruge os til under præsentationen.

 

Generalforsamling

·         Idrætsrådets generalforsamling (tirsdag 16 sep kl. 18) skal i 1.sem skema

·         Vi nævner det hos vores pågældende semestre (hvad har vi fået udrettet indtil videre)

·         Det skrives i alles skemaer

·         Der oprettes et facebook event

o    Giv en god præsentation af idrætsrådet og hvorfor det er vigtigt (Gryog Anderstager intro med de nye studerende):

 • Visioner (fra vedtægter?):
  • Et mål for Idrætsrådet er, at skabe fælles front samt at organisere de idrætsstuderende overfor ledelsen, for på den måde at blive hørt og inddraget i beslutningsprocesser vedrørende de studerende på idrætsstudiet.
  • Foreningens mål er desuden at skabe et fælles forum for de studerende med fokus på erfaringsudveksling på tværs af semestre på idrætsuddannelse og for så vidt muligt at være et repræsentativt forum for idrætsstuderende med henblik på at varetage alles interesser.
  • Yderligere er det et mål for idræt studiet at være et oplysende organ for de idrætsstuderende.
  • At fremme studiemiljø både fagligt og social for de idrætsstuderende.

·         Hvad vi har fået udrettet:

·         Statusseminar og gruppedannelse bliver behandlet i studienævnet. Det enkelte studerende får en direkte vej til studienævnet.

·         Støttet ekstern idrætsdag med 50 kr pr deltager.

·         Fået en hjælpelærer til daværende 2. semesters Biomekanik.

·         Have en platform i til at tage videre til råd og nævn. Bedre mulighed for at bredt at finde ud af hvad der sker på semestrene. Bedre vidensdeling. Mere pondus i forhold styringsgruppemøder.

·         Fremme ekstern idrætsdag ved at få 50 kr.

·         Fået stoppe spam på mail vedrørende forsøgspersoner, som nu kun sendes ud på opslagstavlen på moodle.

·         Praktiske tovholdere: Gry og Caroline

·         Ordstyrer: Anders

 

 

Opsamling fra sidst

STPI (problem med karakter i sammenligning med andre fag)

·         Dette forklares med en fastlagt fordeling mellem fag og hvordan der skal eksamineres.

·         Hvem beslutter hvornår der skal gives karakterer og hvornår det skal vurderes ud fra en bestået ikke bestået?

 

Status på foreningskontoen

·          Vi har fået alle de penge vi er blevet lovet fra universitetet + de 4500 kr. der blev indtjent under idrætsdag. Vi har derfor et indeværende på 20.500

·         Er foreningskontoen en privat konto og ikke foreningens. Theis skal derfor på en eller enden måde have overdraget foreningen til os andre. -Mikkel

·         Vi skal have brugt nogle af pengene på de ideer som vi startede op med:

 • PR intern og ekstern idrætsdag

·         Idrætsrådet er nu fast på dagsordenen hos studienævnet.

·         Mail om forsøgspersoner (Dorthe Bille) dette skulle være stoppet.

 

Opgaver til næstegang

·         Job messer hvor vi får firmaer ud der søger idrætsstuderende (bedre kontakt mellem virksomheder og studerende) - Kaare

·         Møde studerende der er kommet ud i job

·         Foredragsholdere

·         Workshops med idrætsrelevans 

·         Årshjul og bootcamp (Gry i samarbejde med Tone, eller udskydes til senere)

·         Snakke med Mike om årligt rådighedsbeløb i Medicinerrådet - Gry