Dagsorden skabelon – Idrætsrådet AAU

 

Møde Idrætsrådet d.17.06.14  kl.16:30, lokale R271 i Rendsburggade

 

Dagsorden
i. Velkomst
ii. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden
iii. Nyt fra semestre og udvalg 
iv. Opfølgning på opgaver m.m.
v.  Evt.

 

Tilstede til mødet

1. Tone Sofie Mørch, 6.sem (formand)

2. Gry Ransdal Hansen, 4.sem (næstformand)

3. Anders Boutrup Pedersen, 4.sem (sekretær) fraværende

4. Mikkel Svindt, 6.sem (kasserer)

5. Thomas Odgaard, 6.sem (PR)

Menige medlemmer af bestyrelsen

6. Esben Röck, 2.sem fraværende

7. Malthe Krogh Kirkeby, 2.sem fraværende

8.  Caroline Mathilde Christensen, 2.sem

9. Jakob Andersen Molbech, 4.sem - afbud

10.  Kaare Moss, 8.sem

11. (8.sem)

12. (8.sem)

13. (10.sem)

14. (10.sem)

15. (10.sem)

 

 

i. Velkomst v. Formand (5min.) - Nyt fra formanden

Til referent: referat er et beslutningsreferat hvorfor navne og personlige holdninger skal udelades. Kun beslutninger føres til referat fremover.


ii. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden
iii. Nyt fra semestre og udvalg  (40 min)

2.sem

BIOM, lineær algebra er ikke en del af gymnasiepensum (?), der mangler i hvert fald viden om det.

Der er ikke nok viden om faget og tilbud om opgradering i starten af semesteret. IRAAU skal evt. komme ud og sige noget i starten af semestret for at gøre opmærksom på faldgruber og informere om de tilbud der er til at blive fagligt bedre.

STPI: Hvorfor karakter i faget? Få artikler, 30 min eksamination på 8 mennesker + votering.

Formand skriver til Kenneth Larsen og stiller spørgsmålet.

4.sem

Alt er fint

6.sem

Eksaminer: sprogligt sjusket og ikke genarbejdet i ergonomi. De bør bruge noget tid på at rette korrektur eller benytte sig af nogle med danskkundskaber. Desuden var der repeterende spørgsmål fra tidligere sæt. Eksamen virkede formålsløs.

Der stilles spørgsmålstegn ved strukturen af semestret i forhold til en pause fra afslutning af fag til eksamen på 2 måneder. Desuden er en del af eksaminerne for 6. semester formålsløse.

Tages med i studienævnet eftersom semesterevalueringssvarprocenten er lav.

8.sem

Fagene passer sammen og underviserene er fine! Ingen klager. Hvis man afleverer for sent (f.eks.) 20 min for sent er der brugt et eksamensforsøg.

10.sem

Fakultetsrådet (tidligere fagsund, nu faksund)

Har arbejdet en del med studiestart samt afholdelse af en studiemiljøskonference i efteråret. Hvordan der kan faciliteres et bedre studiemiljø på AAU. Hvad faksund skal være: En platform til at vidensdele på tværs af studierne og mere opfølgning af arbejdsopgaver så det er tydeligere hvad der sker. Nye medlemmer: komme ud til 3. semester så man ikke får fat på forvirrede nye studerende der glemmer halvdelen af beskederne.  Sund får orangetutortrøjer i stedet for TekNats grønne trøjer.

Nordeabygningen står tom (Tag fat i Aalborg Kommune, borgmester Thomas Kastrup).

Dekanen vil gerne have at idrætsrådet kommer som punkt på dagsordnen under meddelser i SN så det bliver synligt

Studienævn

-

Studieråd

-

Institutråd

-

Akademisk råd

-


iv. Opfølgning på opgaver m.m.

Status på foreningskonto v. Kassér (5 min)

Har mailet med Theis (medlem af styrringsgruppe for idrætsrådet) og Ann Karin (dekanens sekretær) i forhold til at få penge på kontoen. Kontoen er oprettet i Kassérens navn og skal nu i stedet kobles på cvr-nummer. Men der arbejdes på sagen! CVR nummeret skal laves om til offentlig forening (Theis skal lave det om da det er ham der er registreret).

Status på statusseminar (Studienævn) (10 min).

Afventer om studienævnet går ind i det (afgøres ved næste møde d 1/7) ellers skal det tages op med Kenneth Larsen.

Uddelegering af opgaver til hjemmeside v. Sekretær (15 min) - udskudt

Lave et årshjul (med intern, ekstern osv) (30 min) - udskudt

Hvordan skal der inviteres til møde? v. Næstformand (10 min)

Fortsætter som før, event på facebook oprettet under gruppen, men så er det kun offentligt tilgængeligt fra hjemmesiden. Referat ligges på IR-AUU.dk og link ligges på AAU Idræts gruppen med ”spørgsmål kan henvendes til formanden *NAVN*, *MAIL*”

Evaluering af Ekstern Idrætsdag v. PR (10 min)

Positive tilbagemeldinger fra dagen. Der var rigtig mange med, 147 betalende, 50 kr så ud til at hjælpe. Fakultet betalte busser: Der er måske ikke penge i fremtiden. Evt. gør noget mere for at promovere dagen overfor fakultetet (Næstformand følger op).

Både intern og ekstern idrætsdag skal være på møde nummer 2 i efterårssemesteret så ansvarlige kan findes og opgaven kan uddelegeres.

PR: Status på ”AAU Idræt” FB gruppe (10 min).

Fint, ingen spam. Idrætsaktiviteter er der også plads til.

Overdragelse af poster (20 min).

Formandspost og PR posten skal overdrages.  Både Thomas (PR) og Tone (Formand) står til rådighed i sommerferien.

Afrunding inden sommerferie (25 min)

-          Aftale hvornår rådet starter op igen og hvilke opgaver der skal behandles


v.  Evt.

Mails fra Dorthe Bille: Formand ser på om forsøgspersonsspam kan fjernes for relevante mails drukner blandt.

Ministatus:

IR – opfordrer til stop af spam på mail

 

Generalforsamling:

Tirsdag d 16/9 kl 17.00 – Så der bliver noget seriøst i starten.  – Næstformand snakker med Rusplanlægger også med at få det på ruskalenderen.  Event oprettes i midten af august.

Næste møde tordag d 14/8  kl 18

Efterårsmøder:

Oktober: 21.

November 18.

December: Kun julehygge hvis der skal være noget.

 

SKREVET PÅ FACEBOOK SIDE

”Sidste møde i forbindelse med forårssemestret 2014 resulterede i, at der i løbet af sommeren vil blive arbejdet på at få alle relevante informationer omkring studiet på vores hjemmeside, så det bliver lettere at navigere rundt som ny studerende. Dato for generalforsamling bliver d. 16.09.14, hvor blandt andet Formandsposten og PR posten er på valg.  Og slutteligt, blev besluttet på mødet i går, at følge op på STPI eksaminerne samt de mange mails der bliver sendt rundt med forsøgspersoner!

Opsamling på forårssemestret 2014: Idrætsrådet blev oprettet i marts, og har siden medvirket til at få arrangeret intern og ekstern idrætsdag, herunder sponsoreret 50kr. pr. deltager til ekstern. Derudover har Idrætsrådet været aktive i diskussionen af gruppedannelse i studienævnet og senest bragt statusseminar på dagsordenen. Hertil har Idrætsrådet været aktive i opsamling på klagesager og ting der ikke har fungeret undervejs på semesteret, såsom allokering af midler til ekstra opgaveregning i BTP/Biomekanik.

Slutteligt vil vi gerne takke for den støtte og opbakning der har været indtil videre. Vi arbejder videre med at skabe de bedste rammer for idrætsstudiet på AAU, og hvis du har en glimrende idé, hører vi gerne fra dig! Idrætsrådet ønsker alle en god sommer, held og lykke med de resterende eksaminer, og husk, hvis du er utilfreds med noget, kan du starte med at skrive det i din SEMESTEREVALUERING, så samler vi op på det :-)”