4Dagsorden – Idrætsrådet AAU – Referat d. 22-04-14

 

Deltagere:

Bestyrelse

Tone, Formand, 6.sem 

Gry, Næstformand, 4.sem

Malte, 2.sem

Mikkel, Kassér, 6.sem

Jakob, 4.sem

Anders, Sekretær, 4.sem

Esben, 2.sem

Kaare, 8.sem

Thomas, PR, 6.sem

 

Repræsentanter fra styringsgruppen fra Intern idrætsdag

Marianne, 4.sem

Lise, 4.sem

 

Caroline (2.sem - observatør)

 

Dagsorden:

i. Velkomst (1 min.)

ii. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden (2 min.)

·         Godkendt!

 

iii. Meddelelser v. Formand (15 min.)

·         Vi har fået bevilliget 16.000 fra dekanen

·         Semesterevalueringer- Formand fremviser tabel over antallet af udfyldte. Konklusionen er at konkurrencen ikke virkede da det ikke kan ses statistisk, men håbet er at der på sigt skabes bevidsthed om semesterevalueringernes relevans. Kort om de generelle kommentarer fra diverse semestre 1,3,5,7,9

·         Der er konsensus om at semesterevalueringerne ikke er relevante eller specifikke nok i sin udformning.  Derfor foreslår rådet at der udarbejdes et forslag til semesterevalueringen, hvortil de skal være mere gældende for hvert fag og for hver underviser

·         Projektkataloger blevet vedtaget for diverse semestre. Her ønskesflere vejledere at vælge imellem.

 

iv. Nyt fra semestre og udvalg (20 min.)

2.       Semester- I biomekanik har undervisningen ikke været optimal så derfor har underviserne på eget initiativ lavet undervisningen om. Endvidere er der ikke nok hjælperelærere i dette fag til opgaveregning.

 

4.       Semester -Navneliste over deltagere til styringsgruppemøderne bliver ikke længere offentliggjort overfor undervisere, efter problematik på 3. semester.

 

6.       Semester - Ergonomi er irrelevant hvis ikke der eksamineres i det der undervises i. Det virker som om det er skemalagt timer som skal udføres.

·         Det konkluderes, at være et problem at semesterkoordinatoren ikke kommer ud til undervisningen og ser hvordan det fungerer i praksis.

 

8.       Semester -Det går generelt godt, ros til undervisere. Dårlige stik et klagepunkt som er gået igen flere år.

 

v. Evaluering af intern idrætsdag:

·         Lidt for mange mennesker om de få opgaver. Det blev lidt kaotisk, dette kunne være undgået gennem bedre instruktion. Bedre styr på eksekvering af dagen – forslag om rekruttering af flere hjælpere.

·         Forslag næste gang kunne begge haller godt lejes grundet pladsmangel.

·         Forslag om at lave rum og aktiviteter for at være sammen på tværs af semestrene imellem aktiviteter.

·         Forslag om mulighed for de ældre semestre at rekruttere mellem hinanden da 8 og 10 ikke er ret mange.

·         Der var langt fra aktiviteterne var slut til vi festede sammen. Kan eventuel imødegås ved nogle leje

·         Forslag om mulighed for at leje sig ind om aftenen? (det er dyrt og besværligt, men der er snak om at Nordkraft selv vil åbne op for dette til senere år)

·         Kan vi evt. få nogle sponsorer eller nogle boder så der ikke er så mange der smutter i løbet af dagen.

·         Mængde rabat med den grønne cafe?

·         Gerne flere sportsgrene fremover evt. løb

·         Måske undersøge andre haller end Nordkraft.

 

v. Opfølgning på opgaver m.m (60 min.)

·         Svømning2 semester: vil gerne have flere øve timer. Kan universitetet ikke anvende de livredere der går på studiet?

·         Status på menige medlemmer til IR-AAU. 10. semester er overordnede set videre så det er ikke muligt at rekruttere derfra.

·         Foreningskontoer oprettet i Spar Nord, og pengene skal bare køres ind på kontoen samt overskuddet fra ekstern idrætsdag 2013.

·         Ekstern idrætsdagStatus 149 tilmeldte (vi er flere end de andre universiteter) Mange har opdaget at idrætsrådet giver 50 kr. tilskud til billetten og det er generelt en succes!

·         29/4 16.45 Aud 7 Basis til hold inddeling: folk kan komme og melde sig til. 

·         Baner maling som idrætsrådet betaler. Der laves event på facebook om holdinddeling og banner maling

 

vi. Diskussionspunkter (70 min.)

1.       Hvordan skal der inviteres til møde? Og hvordan skal vi bruge hjemmeside og facebook

Hjemmesiden:

·         Vidensdeling (relevante links for nye elever)

·         Interviews af folk der går på idrætsstudiet og deres mål og/eller interviews fra personer som er blevet færdige og hvad de har anvendt deres studie til.

·         Hvordan man søger merit (evt. link)

·         Hvordan og hvor det er relevant at tage på udveksling

·         Praktik pladser og jobs

·         Formidle kontakter til universitetet og til arbejdsmarkedet.

·         En video der fortæller om studielivet på idræt AAU

·         Hjemmesiden skal samle informationer, sortere og dermed gøre det nemmere at være idrætsstuderende.

·         Hvad indeholder de forskellige kandidater. 

 

 

2.       Facebook:

·         Hvorfor er der ikke en gruppe for idræt AAU på facebook (lad os oprette en)

·         Kunne man lave en gruppe der hedder AAU-idræt bogsalg og en der hedder AAU-idræt forsøgspersoner?

 

3.       Skal vi nedsætte en arbejdsgruppe som kan komme med input til revideringen af de to kandidat retninger på idræt?

·         Vi skal involvere os men har ingen ide om hvordan

·         Det bliver svært for os at vurdere hvad der skal ske, så derfor vil det være bedre hvis de der går på kandidaten i øjeblikket involverer sig.

·         Vi bør følge med og sørge for at kommunikere de tiltag og forslag der sker højere oppe ned til de studerende således at intet er en overraskelse og at alle har mulighed for at komme med deres holdning.

 

vi.  Evt.

·         Arrangementer (ved havnen) kan IR-AAU stå for eventuelle små arrangementer på havnen? Der arbejdes på første arrangement engang i læseferien (som et afbræk)

·         Caroline Christensen er nyt medlem af IR-AAU og repræsenterer 2.sem som det sidste medlem derfra.